Helena Fan

Helena Fan

Co-Founder and COO, Xiao E-Tech

樊晓星

小鹅通联合创始人及营运长

英国萨塞克斯大学传播与媒体学硕士,拥有海内外品牌运营经验。